آری آغاز دوست داشتن است .........................گرچه پایان راه ناپیداست.................

من دگر به پایان نیندیشم.................................که همین دوست داشتن زیباست.