آموزش پشت و رو زدن برگه ها در پرینتر یک حالتهچگونه می‌توان با پرینتر معمولی، پرینت پشت و رو گرفت؟

       

آیا با پرینتر بدون داپلکسر ، می توان پرینت پشت و رو (پرینت دوطرفه) گرفت؟

روش درست پرینت پشت و رو  با پرینتر معمولی چگونه است؟

چگونه پشت و رو پرینت بگیریم؟      

    

بیشتر پرینترهای خانگی برای اینکه بتوانند پرینت پشت و رو بگیرند(پرینت دوطرفه)، نیازمند وسیله اضافی بنام داپلکسر (duplexer) هستند. اما با جایگذاری مجدد برگه‌ها در سینی کاغذ پرینترهای عادی، می‌توان بطور دستی و به راحتی پرینتپشت و رو  گرفت.

پرینت پشت و رو با پرینتر معمولی (کامپیوتر)

1.  از منوی فایل گزینه پرینت را انتخاب کنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

2.  در قسمت انتخاب صفحات، گزینه Pages را انتخاب کرده و سپس صفحات فرد را وارد نمایید (... ,1,3,5,7)، ضمنا می توانید از منوی بازشونده زیر آن گزینه "فقط صفحات فرد"، "Odd Pages Only"، را انتخاب نمایید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

3.  روی گزینه پرینت کلیک کنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

4.  برگه های پرینت شده را از خروجی پرینتر بردارید، سپس آنها را سر و ته کرده و روبروی پرینتر قرار دهید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

5.  اگر تعداد کل صفحاتی که قرار است پرینت گرفته شود، فرد است، آخرین صفحه چاپ شده را از آن جدا نمایید؛ همچنین اگر کل صفحات چاپی زوج هستند، نیازی به همان صورت ادامه دهید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

6.  سینی کاغذ پرینتر را از برگه های سفید خالی نمایید و برگه های پرینت شده را مجددا وارد سینی کاغذ کنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

7.  دستور پرینت را مجددا با انتخاب منوی فایل و گزینه پرینت انتخاب نمایید، حال این بار بجای صفحات فرد، صفحات زوج را انتخاب کنید و تیک "صفحات معکوس"، "Reverse pages"، را هم بزنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

8.  اگر در مرحله 5 صفحه ای را کنار گذاشته اید، آن را به آخرین صفحه اضافه کنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

      

پرینت پشت و رو با پرینتر معمولی (Mac)

1.  از منوی فایل گزینه پرینت را انتخاب کنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

2.  از منوی کشویی Copies and Pages، گزینه Paper Handling را انتخاب نمایید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

3.  در منوی کشویی Pages To Print، گزینه فقط صفحات فرد " Odd Only"، را انتخاب کنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

4.  صفحات پرینت شده را بردارید، سپس آنها را پشت و رو کنید (یعنی 180 درجه بچرخانید) بطوریکه قسمت چاپ شده این بار رو به زمین قرار بگیرد.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

5.  اگر تعداد کل صفحاتی که قرار است پرینت گرفته شود، فرد است، آخرین صفحه چاپ شده را از آن جدا نمایید؛ همچنین اگر کل صفحات چاپی زوج هستند، نیازی به همان صورت ادامه دهید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

6.  سینی کاغذ پرینتر را از برگه های سفید خالی نمایید و برگه های پرینت شده را مجددا وارد سینی کاغذ کنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

7.  دستور پرینت را مجددا با انتخاب منوی فایل و گزینه پرینت انتخاب نمایید، حال این بار بجای صفحات فرد، صفحات زوج را انتخاب کنید و تیک "صفحات معکوس"، "Reverse "، را هم بزنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com

8.  اگر در مرحله 5 صفحه ای را کنار گذاشته اید، آن را به آخرین صفحه اضافه کنید.

چگونه می‌توان با پرینتر پشت و رو پرینت کرد؟  سایت:http://kalasood.com