با سلام

آکام محمودی- کارشناس ارشد تربیت بدنی- گرایش مدیریت ورزشی - دانشگاه تبریز- معاون دبیرستان- دبیر تربیت بدنی