مسابقات بسکتبال شهرستان مهاباد

کسب مقام دومی شهرستان